โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสมาคมสตรีไทย

อาจารย์ธาริณี กฤดากร ณ อยุธยา

อาจารย์จินตนา ธรรมวานิช

อาจารย์จินตนา ธรรมวานิช

คุณครูสายใจ ผลานุสนธิ

คุณครูศศิเพ็ญ เพ็ญประภา

คุณครูสุมณฑา ไกรฤกษ์

คุณครูพิชชาภา อติชน

คุณครูประจำชัน
เตรียมปฐมวัย - ปฐมวัยปีที่ 3

คุณครูประจำชัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ครูพิเศษ

คุณครูอุไรวรรณ เคลียรี่

อาจารย์ธาริณี กฤดากร ณ อยุธยา (ผู้รับใบอนุญาต)
อาจารย์จินตนา ธรรมวานิช (ผู้จัดการและผู้อำนวยการ)
คุณครูสายใจ ผลานุสนธิ (ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายปฐมวัย)
คุณครูศศิเพ็ญ เพ็ญประภา (ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายกิจการนักเรียน)
คุณครูสุมณฑา ไกรฤกษ์ (ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการ)
คุณครูพิชชาภา อติชน (ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายธุรการ การเงิน)

โครงสร้างการริหารงานโรงเรียนสมาคมสตรีไทย

โครงสร้างการริหารงานโรงเรียนสมาคมสตรีไทย