โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ทางด้านแหล่งเรียนรู้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ทางด้านสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครอง บุคลากร และหน่วยงาน เข้าร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ บริการสังคมตามความเหมาะสม เพื่อฝึกนักเรียนให้เป็นผู้รู้จักเสียสละ และมีจิตสาธารณะ

ปีการศึกษา 2565


ปีการศึกษา 2563


ปีการศึกษา 2562


ปีการศึกษา 2561


ปีการศึกษาที่ผ่านมา