โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

หลักสูตรการสอนประถมศึกษา

โรงเรียนจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551มีการวางแผนจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การเรียนรู้แบบบูรณาการ แบบโครงงาน การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เช่น ทัศนศึกษา การทดลองทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตลอดปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนดนโยบาย
"ปีการศึกษา 2556 ปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน" โดยมีเป้าหมายดังนี้

  • คุณภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • คุณภาพการสอนวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง
  • คุณภาพการสอนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น
  • ทางโรงเรียนได้สนองตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยจัดโครงการเพื่อพัฒนานักเรียน อาทิ โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน โครงภาษาไทย "อ่านคล่อง อ่านเป็น เน้นฝึกทักษะการเขียน" โครงการ การวิเคราะห์คณิตศาสตร์ เป็นต้น