โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

หลักสูตรการสอนปฐมวัย

เด็กในวัยนี้เป็นวัยที่ "อยากรู้ อยากเห็น อยากเล่น อยากลอง" ดังนั้นนักเรียนและครูจึง ได้นำเอาสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวเด็ก , ธรรมชาติ และเหตุการณ์ต่าง ๆ มาจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความสนใจความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก โดยผ่านกิจกรรมการเล่นและการทดลองและให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน เนื้อหาสาระอาจยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและต้องสัมพันธ์กับหลักสูตรปฐมวัยที่จะต้องเรียนเกี่ยวกับ

  • เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
  • เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
  • เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก
  • เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย การเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปี 6 เดือน -5 ปี 6 เดือนนั้น ทางโรงเรียนได้กำหนดให้นักเรียนทุกคน เมื่อสิ้นปีการศึกษาแล้วนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1 จะต้องพูดจาสื่อสารได้รู้เรื่อง ช่วยเหลือตนเองได้ ปฐมวัยปีที่ 2 จะต้องอ่านออกเขียนได้ตัวพยัญชนะไทย ตัวเลขอารบิค 1-50 และรู้ค่ารู้จำนวน 1-10 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 จะต้องอ่านหนังสือออกเขียนได้ตามวัยบวก - ลบ เลขได้โดยไม่มีทดไม่มีขอยืม

ทางโรงเรียนได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้จากเรื่องที่นักเรียนสนใจ ต้องการจะรู้จะเรียน และจะต้องสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้ทั้ง 4 ที่รัฐกำหนดไว้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ผ่านการเล่นปนเรียน นักเรียนได้ลงมือสัมผัส จับต้องและได้สำรวจ ทดลองด้วยตนเองทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงและนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 2-3 จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และว่ายน้ำเป็นกิจกรรมเสริม