• slide1
  • slide2
  • slide3

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดีรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม โรงเรียนสมาคมสตรีไทยเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้รับ
พระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนอนุสรณ์...

ประวัติโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ

กิจกรรมปีการศึกษา 2562


กิจกรรม 2562

การประชุมผู้ปกครอง สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562  update

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง “สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน” ...

กิจกรรม 2562

กิจกรรมปีการศึกษา 2561


yuttahate

กิจกรรมวันยุทธหัตถี

วันที่ 21 มกราคม 2562 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนโดยผ่านการแสดงท่าทาง...

กิจกรรม 2560

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน


แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

Fire-prevention-practice  update

เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ เพื่อให้คณะครู นักเรียน และนักการ...

กิจกรรม 2562

หลักสูตรการสอน


หลักสูตรการสอน

หลักสูตรการสอน

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็น...


หลักสูตรการสอน

ปฎิทินการศึกษา


ปฎิทินการศึกษา

ปฎิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักเรียน ปฎิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา


ปฎิทินการศึกษา

ติดต่อโรงเรียน


ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197

ติดต่อโรงเรียน