• slide1
  • slide2
  • slide3

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดีรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม โรงเรียนสมาคมสตรีไทยเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้รับ
พระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนอนุสรณ์...

ประวัติโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ

กิจกรรม 2562


กิจกรรม 2562

โครงการปฐมวัยรักษ์ไทย  update

โครงการปฐมวัยรักษ์ไทย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมตามฐาน ...

กิจกรรม 2562

กิจกรรม 2561


yuttahate

กิจกรรมมุทิตา กตัญญู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 9 มีนาคม 2561 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้มีการจัดงานมุทิตา กตัญญู ให้กับนักเรียน...

กิจกรรม 2560

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน


แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ทัศนศึกษาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร  update

นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ได้ไปทัศนศึกษา ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เป็นการฝึกฝน...

กิจกรรม 2562

หลักสูตรการสอน


หลักสูตรการสอน

หลักสูตรการสอน

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็น...


หลักสูตรการสอน

ปฎิทินการศึกษา


ปฎิทินการศึกษา

ปฎิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักเรียน ปฎิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา


ปฎิทินการศึกษา

ติดต่อโรงเรียน


ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197

ติดต่อโรงเรียน