โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีฐานทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกความเป็นผู้นำและคิดสร้างสรรค์ผลงาน นำมาลงฐานทดลองให้น้องๆ ได้รับความรู้และสนุกกับการลงมือปฏิบัติทดลองได้ด้วยตนเองอย่างง่ายๆ เช่น ฐานน้ำยาล้างจานน้ำหมัก ฐานฟองสบู่หรรษา ฐานแป้งโดเปลี่ยนรูป และอื่นๆอีกมากมาย