• slide1
 • slide2
 • slide3

หลักสูตรการสอน

หลักสูตรการสอนปฐมวัย

เด็กในวัยนี้เป็นวัยที่ "อยากรู้ อยากเห็น อยากเล่น อยากลอง" ดังนั้นนักเรียนและครูจึง ได้นำเอาสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวเด็ก , ธรรมชาติ และเหตุการณ์
ต่าง ๆ มาจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความสนใจความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก โดยผ่านกิจกรรมการเล่นและการทดลอง
และให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน เนื้อหาสาระอาจยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและต้องสัมพันธ์กับหลักสูตรปฐมวัยที่จะต้องเรียนเกี่ยวกับ
 1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
 2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
 3. เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก
 4. เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย การเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปี 6 เดือน -5 ปี 6 เดือนนั้น ทางโรงเรียนได้กำหนดให้นักเรียนทุกคน เมื่อสิ้นปีการศึกษาแล้วนักเรียนระดับปฐมวัย ปีที่ 1 จะต้องพูดจาสื่อสารได้รู้เรื่อง ช่วยเหลือตนเองได้ ปฐมวัยปีที่ 2 จะต้องอ่านออกเขียนได้ตัวพยัญชนะไทย ตัวเลขอารบิค 1-50 และรู้ค่ารู้จำนวน 1-10 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 จะต้องอ่านหนังสือออกเขียนได้ตามวัยบวก - ลบ เลขได้โดยไม่มีทดไม่มีขอยืม
ทางโรงเรียนได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้จากเรื่องที่นักเรียนสนใจ ต้องการจะรู้จะเรียน และจะต้องสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้ทั้ง 4 ที่รัฐกำหนดไว้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ผ่านการเล่นปนเรียน นักเรียนได้ลงมือสัมผัส จับต้องและได้สำรวจ ทดลองด้วยตนเองทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงและนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 2-3 จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และว่ายน้ำเป็นกิจกรรมเสริม

หลักสูตรการสอนปฐมวัย หลักสูตรการสอนปฐมวัย หลักสูตรการสอนปฐมวัย หลักสูตรการสอนปฐมวัย

หลักสูตรการสอนประถมศึกษา

โรงเรียนจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551มีการวางแผนจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การเรียนรู้แบบบูรณาการ แบบโครงงาน การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เช่น ทัศนศึกษา การทดลองทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตลอดปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนดนโยบาย
"ปีการศึกษา 2556 ปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน" โดยมีเป้าหมายดังนี้
 1. คุณภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 2. คุณภาพการสอนวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง
 3. คุณภาพการสอนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น
 4. ทางโรงเรียนได้สนองตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยจัดโครงการเพื่อพัฒนานักเรียน อาทิ โครงการ
  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน โครงภาษาไทย "อ่านคล่อง อ่านเป็น เน้นฝึกทักษะการเขียน" โครงการ การวิเคราะห์คณิตศาสตร์ เป็นต้น

หลักสูตรการสอนประถมศึกษา หลักสูตรการสอนประถมศึกษา หลักสูตรการสอนประถมศึกษา หลักสูตรการสอนประถมศึกษา