โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ทัศนศึกษาห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 1 ชั้นปฐมวัยปีที่ 3

ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้พานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ออกไปเรียนรู้เกี่ยวกับผัก ผลไม้ โดยให้นักเรียนได้สังเกตรูปร่างลักษณะของผลไม้ และรู้จักประเภทของผักต่างๆ ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 1 โดยนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 ไปวันที่ 24 สิงหาคม 2560 และนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ไปวันที่ 29 สิงหาคม 2560