โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

การอบรมพัฒนาจิต ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมอบรมพัฒนาจิตในโครงการเยาวชนเข้าวัดฟังธรรม ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 5 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตของนักเรียนอิสลาม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560