โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (ภาคเรียนที่ 1)

  • กิจกรรม D.A.R.E. พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรตามโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
  • การตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน สำนักอนามัย
  • คลินิกทันตกรรมบางกอก สไมล์ สาขาพระโขนง ดำเนินงานทันตกรรม ได้แก่ ตรวจสุขภาพช่องปาก และฟัน เคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน และ ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน