โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

การฉีดวัคซีน โดยศูนย์สาธารณสุข2 วัดมักกะสัน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับวัคซีน โรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม(MMR) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับวัคซีนเข็มคอตีบ ไอกรน บาดทะยักเข็มกระตุ้น โดย ศูนย์สาธารณสุข2 วัดมักกะสัน