โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ขอขอบคุณ คุณนัสเซอร์ มาลาวัยจันทร์ ท่านผู้ปกครองเด็กชายชนน ด้วงประภัศร์ ชั้น ป.5/1 และ เด็กชาย ธนกร ด้วงประภัศร์ ชั้น ป.6/2 ที่ได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด จำนวน 3 เครื่อง ให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้วัดอุณหภูมิให้กับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 (covid-19)