โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

พิธีการมอบประกาศนียบัตรและการปิดกิจกรรมโครงการ แดร์ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)

พิธีการมอบประกาศนียบัตรและการปิดกิจกรรมโครงการ แดร์ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทยร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลพญาไท เพื่อเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิเสธและเป็นการต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564