โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน The Pizza Company

โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน The Pizza Company ชวนน้องอ่าน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 1-6 ได้อ่านหนังสือที่หลากหลาย ฝึกทักษะการเขียนย่อเรื่องราวจากหนังสือที่อ่านและได้รับบัตรสะสมคะแนนรักการอ่านจาก The Pizza Company เพื่อแลกรับประทานพิซซ่าฟรีเป็นของรางวัล ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมด้วยดี