โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรมทัศนศึกษาไร่ปลูกรัก

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ไร่ปลูกรัก จ.ราชบุรี เป็นการเรียนรู้เชิงเกษตรอินทรีย์ เด็กๆ ได้มีโอกาสได้สัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติ ได้วิ่งเล่นข้างนอกสัมผัสดิน โคลน ต้นไม้ใบหญ้าและสัตว์ต่างๆ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับเด็กๆ กิจกรรมนี้เด็กๆ ได้ลงมือทำ ทั้งของกิน ของเล่นและของใช้ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้