โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรมทัศนศึกษาไป แหล่งการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง

ในเดือนตุลาคม เด็ก ๆ ชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3 เรียนรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง...ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมทัศนศึกษาไป แหล่งการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา สาขา ตลิ่งชัน .... เพื่อเรียนรู้ถึงวิถีชาวนากับควาย ได้ดูแปลงนาสาธิต การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงเป็ดไข่ ชมการสาธิตทำชาใบหม่อน และการลงมือทำไข่เค็มสูตรใบเตยด้วยตนเอง...ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนในความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ด้วยนะคะ