โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูธานี

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม ทัศนศึกษา ณ บ้านครูธานี จ.ปทุมธานี นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้ตระหนักถึงคุณค่าของวิถีชีวิตชาวนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมมากมาย เช่น การเรียนรู้วิธีการปลูกข้าว การเก็บเกี่ยว การนวดข้าว วิธีการทำขนมครก ได้โม่แป้งและขูดมะพร้าวด้วยตนเอง ได้ความรู้เกี่ยวกับควายและได้ลองขี่ควาย นอกจากความสนุกสนานแล้ว ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย