โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

การซ้อมป้องกันอัคคีภัย

เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ เพื่อให้คณะครู นักเรียน และนักการ ภายในโรงเรียนสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตราชเทวี ที่เข้าให้ความรู้แก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนสมาคมสตรีไทย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563