โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

โครงการ วัยใสรู้เท่าทันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

วันที่ 19 กันยายน 2562 มูลนิธิสายเด็ก 1387 ได้ร่วมจัดกิจกรรมการบรรยาย ในหัวข้อ วัยใสรู้เท่าทันการแสดงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก มีการบรรยาย การระดมความคิดของเด็กๆ การให้เด็กๆได้ร่วมแสดงความคิดเห็น การเล่นเกมแจกของรางวัล และได้มอบเสื่อมูลนิธิสายเด็ก 1387 ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีกด้วย