โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

บริการตรวจสุขภาพฟรีกับโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และโรงเรียนสมาคมสตรีไทย บริการตรวจสุขภาพฟรีให้กับบุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชนใกล้เคียง ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00