โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

งานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่และการประชุมวิชาการนานาชาติ

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นักเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 - ประถมปีที่ 3 เป็นตัวแทนในการนำเสนอการแสดงชุด เซิ้งกระติ๊บ ในงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่และการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ภิรัชฮอลล์ (ชั้น 2) ไบเทคบางนา