โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรมอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย เข้าอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก นักเรียนได้ร่วมกันทำวัตรเช้า ทำสมาธิ รับประทานอาหารเที่ยง และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดรอบๆสระน้ำ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562