โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรมวันดื่มนมโลก

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้ร่วมเข้าชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ วันดื่มนมโลก ปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล โอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ดื่มนมร่วมกับเด็กๆ พร้อมเชิญชวนแนะนำคนทุกเพศทุกวัยให้ดื่มนมเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่ง วันดื่มนมโลก ตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ของทุกปี