โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรมทัศนศึกษาที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) ชั้นปฐมวัยปีที่ 2

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้ไปทัศนศึกษาที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร(ภูเขาทอง) ริมคลองมหานาค กรุงเทพมหานคร