โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

การบรรยายพิเศษ เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้ถุงพลาสติก

เนื่องด้วยทางโรงเรียนได้จัดโครงการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ถุงนมสร้างสรรค์ จึงได้รับความกรุณาจากนายอนิวรรต แปะตะขบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่านวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน ในหัวข้อ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการรณรงค์อย่าใช้ถุงพลาสติก ซึ่งนอกจากเด็กๆจะได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำโครงการแล้ว ก็ยังสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ณ วันที่ 17 กันยายน 2562