โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ศึกษาสถานที่น่าสนใจ (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)

ตัวแทนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ไปเรียนรู้เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ “สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน /ปั๊มน้ำมันคาล์เท็ก” เพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)