โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย นำเงินที่ได้รับบริจาคมอบให้แก่ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมภาศ นิลพันธ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่สปป.ลาว