โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ทัศนศึกษา สถานีรถไฟหัวลำโพง นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3

เนื่องด้วยนักเรียนระดับชั้นประถมวัยปีที่ 3 กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทาง (คมนาคม) จึงมีการจัดให้นักเรียนได้ไปทัศนศึกษาที่สถานีรถไฟหัวลำโพง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เพื่อไปศึกษาการคมนาคมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการคมนาคมทางรถไฟ เป็นการเดินทางที่เด็กๆส่วนใหญ่ยังไม่เคยได้เรียนรู้ จึงจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์และต่อยอดความรู้ของเด็กๆ