โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ไปทัศนศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ เมืองทองธานี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี