โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่1 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 ซึ่งนักเรียนได้ทำกิจกรรมที่แตกต่างและหลากหลาย ทำให้เด็กๆเพิ่มพูนความรู้และได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ