โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ทัศนศึกษางานอุ่นไอรัก คลายความหนาว นักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-2

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ได้ไปทัศนศึกษางานอุ่นไอรัก คลายความหนาว เด็กๆได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยได้รู้จัก และสนุกสนานกับการเรียนรู้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561