โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ทัศนศึกษากิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก สวนจตุจักร แห่งที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก สวนจตุจักร แห่งที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 นักเรียนแต่ละระดับชั้นได้ทำกิจกรรมที่แตกต่างและหลากหลาย ทำให้เด็กๆ เพิ่มพูนความรู้และได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ