โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

งานนิทรรศการสันติราษฎร์วิชาการ

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน งานนิทรรศการสันติราษฎร์วิชาการ ในหัวข้อ " เปิดบ้านการเรียนรู้ สู่ไทยแลนด์ 4.0 " ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561