โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรมการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายๆ โรงเรียน ดังต่อไปนี้

  1. โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพ
  2. โรงเรียนราชวินิตมัธยม
  3. โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ
  4. โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
  5. โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อในการแนะนำแนวทางการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนและท่านผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561