• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ทางด้านแหล่งเรียนรู้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ทางด้านสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครอง บุคลากร และหน่วยงาน เข้าร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ บริการสังคมตามความเหมาะสม เพื่อฝึกนักเรียนให้เป็นผู้รู้จักเสียสละ และมีจิตสาธารณะ


ปี 2562


  การบรรเลงดนตรีไทย ณ วิทยุ อส.  update
  บริการตรวจสุขภาพฟรีกับโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  update
  ทัศนศึกษาที่วัดกัลยาณมิตรราชวรมหาวิหาร และวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) ชั้นปฐมวัยปีที่ 3  update
  กิจกรรมทัศนศึกษาที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) ชั้นปฐมวัยปีที่ 2
  การสาธิตการฝึกสุนัขตำรวจ เนื่องในวันต่อต้านสิ่งเสพติด
  รับทุนการศึกษาในกิจกรรมทางด่วนเพื่อเยาวชน ณ การทางพิเศษจตุจักร
  กิจกรรมอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
  รับทุนพัฒนาโรงเรียน จากบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด(มหาชน)
  กิจกรรมวันดื่มนมโลก


ปี 2561


  ทัศนศึกษา สถานีรถไฟหัวลำโพง นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3
  ทัศนศึกษาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2
  ทัศนศึกษาวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1
  คณะครูจากประเทศศรีลังกามาเยี่ยมชมโรงเรียน
  โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
  ทัศนศึกษาวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ชั้นปฐมวัยปีที่ 1
  ทัศนศึกษากิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก สวนจตุจักร แห่งที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
  ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง ชั้นปฐมวัยปีที่ 2
  ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่1 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3
  ทัศนศึกษานิทรรศการ “ปฏิบัติการถ้ำหลวง วาระแห่งโลก” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2
  ทัศนศึกษานิทรรศการ “ปฏิบัติการถ้ำหลวง วาระแห่งโลก” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต (เขาดิน)
  ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ เมืองทองธานี
  ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่1 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่สปป.ลาว
  การบรรเลงดนตรีไทย ณ วิทยุ อส.
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ
  บริการตรวจสุขภาพฟรี
  การสาธิตการฝึกสุนัขตำรวจ
  การอบรมพัฒนาจิต ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  การอบรมพัฒนาจิต ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  กิจกรรมทัศนศึกษา วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3
  ทัศนศึกษาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2
  ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 3-5
  ทัศนศึกษาวัดสระเกศ นักเรียนชั้นประถมศึกษา 3-4
  ทัศนศึกษารอบเกาะรัตนโกสินทร์ และวัดสระเกศ นักเรียนชั้นประถมศึกษา 5
  ทัศนศึกษางานอุ่นไอรัก คลายความหนาว นักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-2
  ทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต ชั้นปฐมวัยปีที่ 2
  ทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต ชั้นปฐมวัยปีที่ 1
  ทัศนศึกษาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช ชั้นปฐมวัยปีที่ 2
  กิจกรรมการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
  ศึกษาสถานที่น่าสนใจ (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
  ศึกษาสถานที่น่าสนใจ (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2)
  ศึกษาสถานที่น่าสนใจ (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)
  ศึกษาสถานที่น่าสนใจ (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4)
  ศึกษาสถานที่น่าสนใจ (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5)
  ศึกษาสถานที่น่าสนใจ (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
  ศึกษาสถานที่น่าสนใจ (นักเรียนปฐมวัยปีที่ 1)
  ศึกษาสถานที่น่าสนใจ (นักเรียนปฐมวัยปีที่ 2)
  ศึกษาสถานที่น่าสนใจ (นักเรียนปฐมวัยปีที่ 3)
  งานนิทรรศการสันติราษฎร์วิชาการ
  รับทุนการศึกษาของสภาสตรีแห่งชาติ


ปี 2560


  กิจกรรมทำบุญปล่อยปลา
  ทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต ชั้นปฐมวัยปีที่ 3
  ทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต ชั้นปฐมวัยปีที่ 2
  ทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต ชั้นปฐมวัยปีที่ 1
  ทัศนศึกษาห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 1 ชั้นปฐมวัยปีที่ 3
  พิธีปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน(D.A.R.E ประเทศไทย)
  กิจกรรมถวายสักการะพระบรมศพ
  กิจกรรมถวายสักการะพระบรมศพ
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ (dT )
  ทัศนศึกษาที่วัดสระเกศ ภูเขาทอง
  ทัศนศึกษาที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
  ทัศนศึกษาที่วัดอรุณราชวราราม
  การอบรมพัฒนาจิต
  การสาธิตการฝึกสุนัขตำรวจ
  บริการตรวจสุขภาพฟรี
  การซ้อมป้องกันอัคคีภัย
  Summer English Program
  พิธีปิดโครงการ D.A.R.E
  ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้
  ทัศนศึกษา บางกอก ซีไลฟ์ โอเชี่ยนเวิล์ด สยามพารากอน
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2/ 2559
  ทัศนศึกษาบ้านครูธานี จ.ปทุมธานี
  กิจกรรมจาก “โอวัลติน”
  จิตอาสา ณ ท้องสนามหลวง
  ทัศนศึกษาระดับปฐมวัย ณ สวนวชิรเบญจทัศ
  เรียนคอมพิวเตอร์กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระ
  โครงการลานกีฬาพิพัฒน์ 2
  ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
  ทัศนศึกษา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1
  ทัศนศึกษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3
  โครงการ สร้างแรงใจ ให้ความรู้ สู่เยาวชน
  การซ้อมป้องกันอัคคีภัย
  การอบรมพัฒนาจิต
  คณะครูศึกษาการใช้เทคโนโลยีช่วยสอน
  การทัศนศึกษาระดับปฐมวัย
  กิจกรรมตาวิเศษ
  การแสดงการเต้นประกอบเพลง รูปที่มีทุกบ้าน
  อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิคส์
  ฟ้าหลังฝน ความสดใสในโรงเรียนสมาคมสตรีไทย
  ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
  ทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
  ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  ทัศนศึกษา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
  ทัศนศึกษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
  ทัศนศึกษา ณ วัดเบญจมบพิตร นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
  บรรเลงดนตรีไทยถวายพระพร
  การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 /2558
  ทัศนศึกษาบ้านครูธานี จ.ปทุมธานี
  โครงการสร้างแรงใจ ให้ความรู้ สู่เยาวชน
  บริการตรวจสุขภาพฟรี
  รายการท้าให้อ่าน
  คณะครูศึกษาดูงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ IT
  การแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
  ทัศนศึกษาที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  ทัศนศึกษาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ชั้นปฐมวัยปีที่ 2
  ทัศนศึกษาวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร(ภูเขาทอง) ชั้นปฐมวัยปีที่ 1
  กิจกรรมวันเด็ก
  กิจกรรม Cleaning Day ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ไร่ปลูกรัก
  กิจกรรมทัศนศึกษาทัศนศึกษาสยามโอเชียนเวิลด์ ระดับปฐมวัย
  การประชุมตัวแทนผู้ปกครองเครือข่าย
  การสาธิตและสอนการทำซูชิ
  กิจกรรมการทำกำไลยางแฟนซี
  กิจกรรมแจกโอวัลติน
  กิจกรรมหลักสูตร D.A.R.E
  พิธีปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน
  โครงการ สร้างแรงใจ ให้ความรู้ สู่เยาวชน
  ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช จามจุรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
  ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช จามจุรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  กิจกรรมการประดิษฐ์ ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  งาน 82 พรรษา บรมราชินีนาถ
  หมวกกันน็อค
  มอบทุนจากบริษัททางด่วนกรุงเทพ
  กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาจิต
  กิจกรรมการทำน้ำหมักและน้ำยาล้างจาน
  กิจกรรมดนตรีถวายพระพร
  กิจกรรมธารน้ำใจ
หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน