โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557
เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและคุณธรรมที่ดี ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ช่วงเวลา 09.00 – 11.00 น. โดยอาจารย์ธาริณี กฤดากร ณ อยุธยา ผู้รับใบอนุญาติ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมที่จัดมีดังนี้

  • ถวายพระพร
  • บรรเลงดนตรีไทย
  • ร้องเพลงภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน
  • กิจกรรมรำลึกพระคุณแม่
  • มอบวุฒิบัตรนักเรียนที่ชนะการประกวดจากกลุ่มสาระต่างๆ
เรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ในวันและเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ