โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้รับเกียรติบัตรชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษา

"โรงเรียนหยุด แต่งานเราก้าวหน้า" โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้รับเกียรติบัตรชื่นชมเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษา "ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 ในระบบ E-SAR ตามกำหนดเวลา"