โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564

เด็กหญิงพิชญาภา แดนดงยิ่ง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประธานนักเรียนปีการศึกษา 2563 ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 ขอยกย่องเชิดชูเกียรติ และจงรักษาความดีนี้ ตลอดจนให้ประสบความสุขความเจริญตลอดไป ให้ไว้ ณ วันที่ 9 มกราคม พุทธศักราช 2564