โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ด.ญ.พิมลดา สุวรรณา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ด.ญ.มุทิตาวดี คงทัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ด.ญ.วริศรา เหล่าสกุลพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 เข้ารับโล่รางวัลยอดเยี่ยม ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก จากการแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี ในระดับชั้นประถมศึกษา ในหัวข้อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาแผ่นดินไทยยั่งยืน โดยมี คุณครูประสิทธิ์ กระจายลม เป็นผู้ฝึกซ้อม