โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

รางวัลดีเด่น จากการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะหมู่

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้รับรางวัลดีเด่น จากการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะหมู่ 5 คน ณ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก ผู้เข้าประกวดได้แก่

  • เด็กหญิงนพวรรณ วุฒิภัทรานนท์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
  • เด็กหญิงมาร์ตา ซอเกษม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
  • เด็กหญิงมุทิตาวดี คงทัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
  • เด็กหญิงสุพิชชา พูลสวัสดิ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
  • เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองสง่า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1