โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

พิธีรับตราพระราชทาน บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา2556

เมื่อวันที่15สิงหาคม 2557 คุณครู พรเพ็ญ เริงโกมุท ไปร่วมพิธีรับตราพระราชทาน บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา2556 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย(สวทช.) เป็นโครงการที่ปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กอนุบาล