โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

ผลการตรวจติดตามประเมินผลระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
ได้รับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 2 -3 กรกฎาคม 2558
ผลปรากฏว่าระดับปฐมวัย ได้คะแนนในระดับดีมาก (100 คะแนนเต็ม)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประถมศึกษาปีที่ 1-6)ได้คะแนนในระดับดีมากเช่นกัน (99/100 คะแนน)