โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

คนเก่งดนตรีไทย

เด็กหญิงสุจารี สุริวรรณ์ ป.3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดเดี่ยวดนตรีไทยประเภท ขิม ระดับประถมศึกษา ในเทศกาลดนตรี ACT Music Festival 2013 วันที่ 13-17 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี