โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

กิจกรรม SL WORLD EXHIBITION ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย เข้าร่วมกิจกรรม SL WORLD EXHIBITION ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย นักเรียนได้เข้าศึกษาดูงานและแข่งขันวิชาการด้านต่างๆ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะ