โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

การแข่งขัน "เทควันโด" เฟรนด์ลี่ แชมป์เปี่ยนชิพ ณ กองพันสารวัตรที่ 11 (21 ธ.ค.2556)

รางวัลชนะเลิศ
แถวหน้า

 • เด็กชายกิติกมล ตรีมิ่งมิตร ป.4/2
 • เด็กชายภานุพันธ์ โอสถสงเคราะห์ ป.3/2
 • เด็กหญิงบุษยรัตน์ สาครทรัพย์ ป.4/1
 • เด็กชายกฤตพงศ์ สุขะ ป.3/1
 • เด็กชายปัณณ์ อามระดิษ ป.2/1
 • เด็กชายธนัช รามัญทองอู่ ป.1/2
แถวหลัง
 • เด็กหญิงบุญญาดา ศาลาวงศ์ ป.5/2
 • เด็กชายวชิรวิทย์ แย้มสำรวล ป.5/2
 • เด็กหญิงกานต์พิชชา แสนผุ ป.5/1
 • เด็กหญิงอนุสรา ทะระคำหาร ป.5/2
 • เด็กหญิงณิชกานต์ ฑีฆายุ ป.5/2


รางวัลรองชนะเลิศ
แถวหน้า

 • เด็กหญิงสุพรทิพย์ เผือกสำลี ป.4/2
 • เด็กชายศิรศักดิ์ แสงแก้วสุข ป.4/1
 • เด็กชายศุภกฤษ์ เทียนพรนำโชค ป.3/1
 • เด็กชายซิษณุกร ใสเนตร ป.1/1
 • เด็กชายธนาธิป หอมชื่น ป.1/2
แถวหลัง
 • เด็กหญิงณัฏฐา นวบรรจงธิติดี ป.5/2
 • เด็กชายธนภูมิ กุลบุตร ป.5/2
 • เด็กชายณัฐนนท์ ภาคเดียว ป.5/1
 • เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ขาวเจริญ ป.4/2
 • เด็กหญิงณัฐธยา เชิงสะอาด ป.4/1