โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

การประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน ๑๕ โรงเรียน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ. อุโบสถ วัดพระราม9 และนักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้รับรางวัลดีเด่น จากการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561