โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

การประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ด.ช. ฟาเดล เต๊ะซา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ด.ญ. ชลันดา ทนงศักดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 และ ด.ญ. ธัญญรัญญ์ ธนวัตเธียรสิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษา ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก จากการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร