โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

การประกวดกระทง 2557

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้ส่งประกวด "กระทงประเภทอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" ณ วัดพระราม9 กาญจนาภิเษก ซึ่งกระทงของโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้รับรางวัลสร้างสรรค์ รับใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล