โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ปีการศึกษา 2562

คุณครูเบญจภรณ์ ฑีฆวานิช เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้ารับเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ