โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

โล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า เป็นบุคคลผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์จินตนา ธรรมวานิช (ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน) และ คุณครูสายใจ ผลานุสนธิ (หัวหน้าฝ่ายอนุบาล / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ) เข้ารับโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า เป็นบุคคลผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันครู ครั้งที่ 64 ปีพุทธศักราช 2563